Forlaget Lynet


Jordbrug


Jordbrug
Oprindelig var den øverste meter af jorden fuld af levende og døde rødder, som sugede vand op fra grundvandet. Jorden var fuld af bakterier, som udskilte syre, der opløste ler og sand - og dannede en næringsvælske fuld af grundstoffer, som planterne sugede til sig. Der var tusindvis af biller, der lavede gange i jorden på kryds og tværs, så der kom ilt ned til planterødderne. Og millioner af insekter boede i jorden og fløj om sommeren rundt og bestøvede planterne. I dag er den danske jord næsten død. De biodynamiske og økologiske afgrøder er de sidste 25 år blevet ringere og ringere. I takt hermed er menneskers sygdomme vokset. Astma, allergi, sukkersyge, gigt og kræft skyldes i høj grad for dårlig mad.
Video: Livgivende jordbrug (12:43)
Video: Kløver samler kvælstof (3:12)
Video: Bakterier opformeres i kompost (14:39)

       


     


Livgivende jordbrug - om at redde jorden og os selv
Omkring år 1600 blev europæerne kødspisere på grund af den såkaldte lille istid, hvor temperaturen faldt så meget, at man ikke længere kunne leve af at spise planter. Når man spiser kød, får man syre i blodet. Det ætser blodårerne indvendigt, så der flyder flager fra blodårernes vægge rundt i blodet. Det giver blodpropper, som er den hyppigste dødsårsag. Syren ætser også knoglerne, så de fleste skal have kunstige hofter, når man bliver 50 år. Efter år 1920 er temperaturen igen kommet op, hvor man igen kan leve af kun at spise planter.

Men så begyndte man at køre med traktor. Den trykker jorden, så der ikke kommer kvælstof ned til rødderne, og derfor blev man nødt til at bruge kunstgødning med kvælstof. Der kom heller ikke ilt ned til bakterier, som så døde. Tidligere var det bakterierne, der udskilte syre, som opløste ler og sand og dannede en væske med alle grundstoffer, som planterne optog via rødderne. Derved fik de alle grundstoffer og blev super sunde.

Nu får planterne kun 20-30 grundstoffer. Så danner de hverken olie eller sukkerstoffer. De er tørre og smager af ingenting. Kroppen trænger desperat til at få flere grundstoffer, så man spiser og spiser, men bliver aldrig mæt. Til gengæld bliver man federe og federe. På grund af den industrielle dyrkning, bliver der ubalance mellem de forskellige livsformer i jorden. Og de fleste insekter er nu døde. Fra at være gavndyr, der regulerer antallet af hinanden, er de nu blevet til skadedyr, som man så skal bekæmpe.

I 1970'erne var vi flere jordbrugere, der fik genskabt en levende jord, hvor fødevarerne smagte fantastisk godt, og hvor syge mennesker blev raske af at spise maden. Vi blev alle udkonkureret i 1984. Læs hvorfor - og læs om, hvad der er godt og skidt ved biodynamisk, organisk-biologisk, økologisk, permakultur og natural farming. Læs også om en vision for fremtidens samfund.
92 sider. Pris inkl. moms 173 kr.


Forstå kapitalismen


       

Undertrykkelse af bevidstheden
Der er grupper i samfundet, som opfatter sig selv som meget progressive, og som mener, at de har de rigtige teorier og den rigtige praksis om, hvordan man opnår det gode liv. Desværre er disse grupper ofre for nogle spaltninger i deres bevidsthed, så de kun oplever og forstår nogle bestemte aspekter af virkeligheden. Egentlig gælder det vist alle mennesker i alle kulturer. På nær nogle få har de fleste mennesker en stivnet struktur i deres bevidsthed. I den europæiske kultur er man stivnet i én struktur. I den arabiske kultur er man stivnet i en anden struktur. Og inden for hver kultur er der ofte to grupper med "spejlvendte" strukturer, så de hader hinandens bevidstheder. Det generelle for menneskeheden er dog, at alle tror, at ens egen kultur befinder sig på et højere stade end andre kultures - og at man tror, at man hele tiden er blivet klogere.
Video: Fortrænge eller vække viljen (9:44)
Video: Jeg var til et seminar om revolutionær bevidsthed (21:53)
Video: Extinction Rebellion - Civil ulydighed (9:32)


     

Forstå Marx - fra misforståelser til brugbar viden
Marx var den første teoretikere, der anvendte en videnskabelig analyse af historien. Før da - samt i de sidste 20-30 år - var og er de historiske teorier nogle fantasier, som skal retfærdiggøre det eksisterende samfundssystem. Det vigtigste i Marx's analyser er, at han beviser, at kapitalismen kun kan eksistere, hvis der hele tiden er en økonomisk vækst - og at systemet derfor før eller siden bryder sammen, når man har udnyttet alle mulighederne på jorden - og indtil da foregår der en accelererende ødelæggelse af alting.

Marx troede, at bevidsthedsstrukturen skiftede fra feudalisme til kapitalisme og videre til socialisme. Det skete ikke af sig selv. Men den materielle udvikling medførte en voksende bevidsthed - mente han - og det var denne bevidsthed, der til sidst ville ændre systemet. Kort før sin død læste han i Biblen og opdagede, at Paulus omkring år 0 havde præcis den bevidsthedsstruktur, som europæerne havde på Marx's tid. Og dermed faldt hans teori sammen.

Marx erkendte, at der i 1860’erne kom en bevidsthedsspaltning, sådan at arbejderne ikke magtede at være revolutionære. De havde fået en samfunds- og arbejdsbevidsthed samt en familiebevidsthed. Kun hvis de fik samlet bevidstheden igen, kunne der komme revolution. Men fordi arbejderklassen voksede i antal, mente han, at de kunne opnå en politisk magt. Efter hans død, skiftede de venstreorienterede fra Marx's til Engels's analyser. Og Engels mente, at socialismen ville komme af sig selv i takt med den industrielle udvikling.

Bogen omhandler så også, hvad der skete efterfølgende op til i dag. For eksempel mente alle marxister, socialister, anarkister i 1950'erne, at kapitalisterne kun havde hævet sig halvvejs op over naturen og dyret i sig selv. Revolutionen skulle derfor handle om at hæve sig totalt op over naturen og det dyriske. Men det har nu ændret sig - for nogle marxister og anakister - til øko-socialisme og social-økologi, hvor man følger Marx, der mente, at man skulle genforene sig med naturen.
155 sider. Pris inkl. moms 182 kr.


Bevidsthed og menneskehedens fremtid


       

Bevidsthed
Samfundet og bevidstheden er to sider af samme sag. Man kan kun ændre bevidstheden, hvis man også ændrer samfundet. Og man kan kun ændre samfundet, hvis man også ændrer bevidstsheden. De strukturer, som man har i bevidstheden, er også de strukturer, der er i samfundet. Og de strukturer, der er i samfundet, er også de strukturer, man har i bevidstheden. Magthaverne har altid bildt folk ind, at de har en fri bevidsthed. Den vigtigste erkendelse for et revolutionært menneske er, at man forstår, at ens bevidsthed har samme struktur som alle andre i samfundet, og at det er en kollektiv "bevidsthedsindustri", der giver os denne struktur i bevidstheden. Men man kan godt blive bevidst om sin egen bevidsthed.
Video: Er vi ofre for propaganda? (9:54)
Video: Hvordan er bevidstheden? (32:25)
Video: Bevidsthedens historie (26:02)


   

Paradisets Port - psykisk forvandling
I Europa kom der i 1400-tallet, i 1800-tallet og 1900-tallet 3 bevidsthedsspaltninger. Og i den normale opdragelse i dag får et barn disse 3 spaltninger, når det er 1-2 år, 3-4 år og 10-14 år. Det anses som ”naturligt” - og medfører, at vi bliver ”civiliserede”. Spaltningerne splitter både bevidstheden og fællesskabet. Og de medfører alle kriserne og ødelæggelsen af naturen og hele kloden. I bogen gennemgås, hvordan det sker, og hvordan vi slipper spaltningerne, fortrængningerne og projektionerne.
133 sider. Pris inkl. moms 177 kr.

 

   

Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed
I bogen gennemgås, hvordan de forskellige kulturer stivner i hver deres bevidsthedsstruktur. Der beskrives, hvordan vores egen kulturs bevidsthed har ændret struktur og indhold gennem 2000 år – og hvorfor vi tænker, føler og opfører os, som vi gør. Sammenhængen mellem strukturen i bevidstheden og strukturen i muskel-spændinger beskrives. Der visualiseres, hvordan strukturen vil blive, når og hvis vi revolutionerer samfundet og opnår naturlig frihed. En vision for menneskehedens fremtid.
259 sider. Pris inkl. moms 204 kr.

 

    Analyserne i bøgerne følger kinesisk bevidsthed.

    Kinesisk tankegang og kinesiske symboler:

Et frit menneske skifter rundt mellem 8 kropslige energimønstre, der giver
8 forskellige bevidstheder.
Rød = kropslig bevidsthed.
Gul = spirituel bevidsthed.

    For cirka 2.500 år siden stivnede grækere
    i dette energmønster og dets tilhørende
    bevidsthedsstruktur.

    Cirka på samme tid stivnede jøderne
    i dette energimønster og dets tilhørende
    bevidsthedsstruktur.

    De kristne stivnede med det græske
    energimønster i højre kropsside og
    det jødiske i venstre kropsside og fik
    en 2-polet bevidsthedsstruktur.

    Europæerne fik den første bevidstheds-
    spaltning i 1400-tallet, hvor de hævede sig
    op over dyret i sig selv - og opfatter
    andre kulturer som dyriske og sig selv
          som civiliserede.

    Europæerne fik den anden bevidstheds-
    spaltning i 1800-tallet. Det gav kerne-
    familie, individualisme, højre-venstre
    politisk opfattelse mm.

    Europæerne fik den tredje bevidstheds-
    spaltning i 1980-90'erne. JEG'et skiftede
    fra hjertet til hjernen. Man zapper rundt
    mellem 6 MIG'er.


Bestilling                                    

Navn:

Adresse:

Email:

Post nummer:

Telefon:

By:

Livgivende jordbrug - om at redde jorden og os selv - Pris inkl. moms 173 kr.

Forstå Marx - fra misforståelser til brugbar viden - Pris inkl. moms 182 kr.

Paradisets Port - psykisk forvandling - Pris inkl. moms 177 kr.

Himlen på Jorden - revolutionær bevidsthed - Pris inkl. moms 204 kr.

 

Vi sender til dig, når vi har modtaget din betaling. Bank Reg.nr. 8401 konto nr. 5418993 eller MobilePay Folk og Natur 64287.

       

Vis hvem du er
Når du færdes på arbejde, til møder, til fester osv. signalerer du til andre noget om dig selv, hvis du bærer et emblem. Dette emblem med 3 hjerter, der mødes, symboliserer 3-enighed mellem hoved, bryst og underliv - idet du har tanker, følelser og krop med i alt, hvad du gør. Det er også et signal om, at du ikke begrænser din åbenhed til et 2-somheds forhold, hvor du kun kan snakke helt åbent med en kæresten. Med emblemet signalerer du, at du gerne ser et tættere forhold med andre mennesker, og at du altså gerne ser et samfund, hvor vi samarbejder meget mere tæt - og ikke kun arbejder for kernefamilien, men for et større lokalt fællesskab, der igen danner fundament for et fællesskabs-samfund.


Bestilling                                    

Navn:

Adresse:

Email:

Post nummer:

Telefon:

By:

Bestil antal emblemer:
Pris pr. stk. inkl. moms og porto 107 kr.

 

Vi sender til dig, når vi har modtaget din betaling. Bank Reg.nr. 8401 konto nr. 5418993 eller MobilePay Folk og Natur 64287.

www.folkets-akademi.dk           www.grokraft.dk





Login
Logout